Дээдэс зочид буудал

Дээдэс зочид буудал is a building in Баян-Өндөр ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ.