Хүнсний зах2

Хүнсний зах2 is a marketplace in Баян-Өндөр.

Хүнсний зах2

Object
Marketplace
building
Yes