بلخ

بلخ
چارپولک 3
بلخ 5
دولت‌آبا 4
شورتپه 6
کلدار 6
نهر شاهی 11
مزار شریف 8
خولم 4
مارمل 13
چارکنت 2
زاری 4
کشنده 6
شولگره 1
چمتال 3
دهدادی 11