بلخ

بلخ

بلخ
چارپولک 10
بلخ 24
دولت‌آبا 23
شورتپه 6
کلدار 7
نهر شاهی 31
مزار شریف 18
خولم 14
مارمل 13
چارکنت 8
زاری 19
کشنده 9
شولگره 5
چمتال 14
دهدادی 19