ولایت بلخ

ولایت بلخ

ولایت بلخ
ولسوالی چارپولک 10
ولسوالی بلخ 23
ولسوالی دولت‌آباد 23
ولسوالی شورتپه 5
ولسوالی کلدار 9
ولسوالی نهر شاهی 40
مزار شريف 42
ولسوالی خولم 18
ولسوالی مارمل 11
ولسوالی چارکنت 6
ولسوالی زاری 18
ولسوالی کشنده 10
ولسوالی شولگره 8
ولسوالی چمتال 15
ولسوالی دهدادی 19