غلیم دره

غلیم دره in زاری.

غلیم دره

waterway
river