فراه

فراه
پر چمن
گلستان
بکواه
فراه
شېب کوه
لاش او جواین
قلعه کاه
انار دره
پشت رود
خاک سفېد
بالا بلوک