فراه

فراه

پشت رود
فراه
پر چمن 2
گلستان 3
بکواه 2
فراه 25
شېب کوه 8
لاش او جواین 12
قلعه کاه 6
انار دره 8
پشت رود 0
خاک سفېد 2
بالا بلوک 7