فراه

فراه
پر چمن 3
گلستان 5
بکواه 1
فراه 11
شېب کوه 1
لاش او جواین 8
قلعه کاه 2
انار دره 2
پشت رود 2
خاک سفېد 3
بالا بلوک 7