ولایت فراه

ولایت فراه

ولسوالی پشت رود
ولایت فراه
ولسوالی پر چمن 1
ولسوالی گلستان 3
ولسوالی بکواه 1
فراه 25
ولسوالی شېب کوه 8
ولسوالی لاش و جوین 14
ولسوالی قلعه کاه 7
ولسوالی انار دره 8
ولسوالی پشت رود 0
ولسوالی خاک سفید 1
ولسوالی بالا بلوک 6