د خوګیانی واټ ، له خوګیانی ولسوالی نه شروع تر فتح آباد پل

د خوګیانی واټ ، له خوګیانی ولسوالی نه شروع تر فتح آباد پل is an asphalted street with a maximum speed of 80 with two lanes in چپرهار.

د خوګیانی واټ ، له خوګیانی ولسوالی نه شروع تر فتح آباد پل

Lanes
2
type of road
Country or state road
Maximum speed
80