نیمروز

نیمروز
چاربورجک 5
زرنج 18
چخانسور 13
کنگ 6
خاش رود 11