ولایت بادغیس

ولایت بادغیس

ولایت بادغیس
ولسوالی مقر 10
ولسوالی آبکمری 6
ولسوالۍ غورماچ 1
ولسوالی مرغاب 16
ولسوالی قلعه نو 17
ولسوالی قادس 14
ولسوالی قلعه نو 6