ولایت بدخشان

ولایت بدخشان

ولایت بدخشان
واخان 64
شهرستان ارکو 21
تگاب 1
کش 19
تېشکان 11
دراي 13
يمگان 8
زیباک 17
کران و منجان 9
اشکاشم 33
وردوج 14
جرم 20
خاش 6
بهارک 19
شهر بزرگ 4
یاوان 11
راغستان 2
خواهان 6
کوف‌آب 5
شکی 6
یفتل پایین 6
فیض‌آباد 16
ارغنج‌خواه 6
کوهستان 3
شهدا 27
شغنان 31
Darwazi Bala District 9
درواز پایین 9