ولایت بدخشان

ولایت بدخشان
واخان
شهرستان ارکو
تگاب
کش
تېشکان
دراي
يمگان
زیباک
کران و منجان
اشکاشم
وردوج
جرم
خاش
بهارک
شهر بزرگ
یاوان
راغستان
خواهان
کوف‌آب
شکی
یفتل پایین
فیض‌آباد
ارغنج‌خواه
کوهستان
شهدا
شغنان
Darwazi Bala District
درواز پایین