ولایت بدخشان

ولایت بدخشان
واخان 31
شهرستان ارکو 10
تگاب 1
کش 6
تېشکان 2
دراي 1
يمگان 3
زیباک 13
کران و منجان 8
اشکاشم 21
وردوج 6
جرم 4
خاش 2
بهارک 3
شهر بزرگ 1
یاوان 3
راغستان 1
خواهان 2
کوف‌آب 1
شکی 3
یفتل پایین 1
فیض‌آباد 4
ارغنج‌خواه 4
کوهستان 3
شهدا 3
شغنان 25
Darwazi Bala District 5
درواز پایین 2