ولایت جوزجان

ولایت جوزجان
درز آب
قوش‌تپ
شبرغان
خواجه دوکوه
خم‌آب
منگجک
خانقاه
فیض‌آباد
آقچه
مردیان
قرقین