ولایت جوزجان

ولایت جوزجان

ولایت جوزجان
درز آب 5
قوش‌تپ 1
شبرغان 35
خواجه دوکوه 12
خم‌آب 3
منگجک 7
خانقاه 6
فیض‌آباد 24
آقچه 21
مردیان 9
قرقین 7