ولایت جوزجان

ولایت جوزجان
درز آب 2
قوش‌تپ 1
شبرغان 4
خواجه دوکوه 3
خم‌آب 2
منگجک 4
خانقاه 2
فیض‌آباد 5
آقچه 4
مردیان 3
قرقین 4