ولایت نیمروز

ولایت نیمروز

ولایت نیمروز
ولسوالی چاربورجک 12
ولسوالی زرنج 27
ولسوالی چخانسور 14
ولسوالی کنگ 7
ولسوالی خاش رود 44