ولایت نیمروز

ولایت نیمروز

ولایت نیمروز
ولسوالی چاربورجک 10
ولسوالی زرنج 25
ولسوالی چخانسور 14
ولسوالی کنگ 7
ولسوالی خاش رود 44