سرک دره صلا خان از قریه صلا خان الی دوراهی قلعه باقی

سرک دره صلا خان از قریه صلا خان الی دوراهی قلعه باقی is a street with a maximum speed of 40 with two lanes in سالنگ.

سرک دره صلا خان از قریه صلا خان الی دوراهی قلعه باقی

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
40