کندهار ولايت

کندهار ولايت

غورک ولسوالۍ ميه نشين ولسوالۍ
کندهار ولايت
خاکرېز ولسوالۍ 9
غورک ولسوالۍ 0
ميوند ولسوالۍ 11
ژړۍ ولسوالۍ 63
پنجوايي ولسوالۍ 43
رېگ ولسوالۍ 2
شورابک ولسوالۍ 2
ارغنداب 93
کندهار ولسوالۍ
لومړی ناحیه 0
دوهمه ناحیه 0
دریمه ناحیه 0
څلرمه ناحیه 0
پنځمه ناحیه 0
شپږمه ناحیه 0
اوومه ناحیه 0
اتمه ناحیه 0
نهمه ناحیه 0
لسمه ناحیه 0
څورلسمه ناحیه 0
دیارلسمه ناحیه 0
دولسمه ناحیه 0
یولسمه ناحیه 0
پنځلسمه ناحیه 0
معروف ولسوالۍ 41
ارغسان ولسوالۍ 17
دامان ولسوالۍ 16
نېش ولسوالۍ 13
ميه نشين ولسوالۍ 0
شاه ولي کوټ ولسوالۍ 12
سپين بولدک ولسوالۍ 39