کونړ ولايت

کونړ ولايت

کونړ ولايت
نورگل ولسوالۍ 7
خاص کونړ ولسوالۍ 9
سرکاڼو ولسوالۍ 4
مروره ولسوالۍ 4
اسد آباد ولسوالۍ 32
څوکۍ ولسوالۍ 4
نړنگ او باډل ولسوالۍ 6
چپه دره ولسوالۍ 2
پېچ دره ولسوالۍ 5
وټه پور ولسوالۍ 2
شيگل او ېلتن ولسوالۍ 4
بر کونړ ولسوالۍ 4
دانگام ولسوالۍ 4
غازي آباد ولسوالۍ 3
ناړۍ ولسوالۍ 11