نهر رشد

نهر رشد, also known as نهر رشد in قضاء سيد دخيل.

نهر رشد

alt_name
نهر رشد
waterway
canal
Locality
نهر رشد