استان اردبیل

استان اردبیل
شهرستان اردبیل
بخش ثمرین
بخش مرکزی
بخش هیر
شهرستان بیله سوار
بخش قشلاق دشت
بخش مرکزی
شهرستان خلخال
بخش خورش رستم
بخش شاهرود
بخش مرکزی
شهرستان سرعین
بخش سبلان
بخش مرکزی
شهرستان کوثر
بخش فیروز
بخش مرکزی
شهرستان مشگین شهر
بخش ارشق
بخش قصابه
بخش مرادلو
بخش مرکزی
بخش مشگین شرقی
شهرستان نمین
بخش عنبران
بخش مرکزی
بخش ویلکیج
شهرستان نیر
بخش کوراییم
بخش مرکزی
شهرستان پارس آباد 635
شهرستان گرمی
بخش انگوت
بخش مرکزی
بخش موران
بخش اسلام آباد
دهستان اسلام آباد 0
شهرک 0
بخش تازه کند
دهستان تازه کند 0
دهستان محمود آباد 0
بخش مرکزی
دهستان اولتان 0
دهستان ساوالان 0
شهرستان اصلاندوز
بخش اصلاندوز
شهرستان انگوت
دهستان انگوت شرقی 0
دهستان انگوت غربی 0
دهستان دره رود شمالی 0
دهستان دره رود جنوبی 0