شهرستان آبدانان

شهرستان آبدانان
بخش سراب باغ
دهستان سراب باغ 0
دهستان وچ کبود 0
بخش کلات
دهستان آب انار 0
دهستان مورموری 0
بخش مرکزی
دهستان جابرانصار 0
دهستان ماسپی 0