بخش مرکزی

بخش مرکزی
دهستان ده پائین 91
دهستان کشوری 83
شهر ایلام 2076