بخش جزمان

بخش جزمان
دهستان زردلان 2
دهستان داربید 2