بخش مرکزی

بخش مرکزی
دهستان آلاداغ 75
دهستان باباامان 329
دهستان بدرانلو 35
شهر بجنورد
کوی امام محمد باقر(شرق سپاه) 0