بخش جلگه سنخواست

بخش جلگه سنخواست
دهستان دربند 7
دهستان چهارده سنخواست 17