بخش جلگه شوقان

بخش جلگه شوقان
دهستان شوقان 2
دهستان طبر 1