بخش مرکزی شهرستان جاجرم

بخش مرکزی شهرستان جاجرم
دهستان میان دشت 9
شهر جاجرم 87