بخش مرکزی

بخش مرکزی
دهستان چما
دهکده توریستی زاگرس 0
چم عالی 0
ایل بیگی 0
چم چنگ 0
شهر سامان 30
دهستان سامان 36