بخش مرکزی

بخش مرکزی
دهستان کیارشرقی 11
دهستان کیارغربی
خراجی 0
تشنیز 0
شهر دستنا 1
گهرو 18
شلمزار 19