بخش مرکزی

بخش مرکزی
دهستان حومه دهگلان 278
دهستان قوری چای 16
دهستان ئیلاق شمالی 0