بخش سارال

بخش سارال
دهستان سارال 32
دهستان کوله 22