بخش مرکزی شهرستان آق قلا

بخش مرکزی شهرستان آق قلا
دهستان آق التین 12
دهستان شیخ موسی 2
شهر آق قلا
خزانه 0
عید گاه 0
دلیجه 0
شهرک ارازقلی شیرمحمدلی 0
بیست دستگاه 0
استاندارد 0
زمین شهری 0
دژ 0
الیاس آباد 0
آق تکه خان آق لر 0
شهرک شهرداری 0
شهرک فرهنگیان 0
شهرک مخابرات 0
کل آباد 0
ایثار معلم 0
حکیم آباد 0
محمد آباد 0
طعنه 0
محمد آلق 0
سایت خوروش 0
دهستان گرگان بوی
سقر یلقی 0
قانقرمه 0
کرکز 0
دوگونچی 0
صحنه سفلی 0