شهرستان گمیشان

شهرستان گمیشان
بخش مرکزی شهرستان گمیشان
دهستان جعفربای غربی
دهستان نفتلیجه 0
شهر گمیشان 0
بخش گلدشت
دهستان جعفربای شرقی 0
دهستان قزل آلان 0