بخش بهمن

بخش بهمن
دهستان اسفندار 21
دهستان مهرآباد 2
مهردشت 10