بخش خرانق

بخش خرانق
دهستان رباطات 81
دهستان زرین 21
خرانق 4