بخش مرکزی اردکان

بخش مرکزی اردکان
دهستان محمدیه 29
اردکان 410
احمدآباد 9