بخش مرکزی

بخش مرکزی
ارنان 5
بهادران 15
تنگ چنار 1
خورمیز 51
میانکوه 2