بخش صفادشت

بخش صفادشت
دهستان اخترآباد 12
دهستان بی بی سکینه
روستای ارسطو 0
یوسف آباد قوام 0
قشلاق زرگرها 0
کهریزک 0
ارغش آباد 0
مهردشت 0
امیرآباد 0
علی بیات 0
شش دبانلو 0
صفادشت
شهرک مهر صفادشت 0