بخش مرکزی چهاردانگه

بخش مرکزی چهاردانگه
چهارباغ
چهارباغ 0
دهستان عرب آباد افشار
شهرک ابریشم 0
عرب آباد خسروی 0
سلطان آباد 0
دهستان چهاردانگه
شهرک الهیه 0
سنقرآباد 0
قوهه 0