اتوستراد دمشق درعا

اتوستراد دمشق درعا is a street in ناحية خربة غزالة.

اتوستراد دمشق درعا

type of road
motorway