Cartogiraffe.com

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި

ދިވެހި ބަސް: އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ގެ ނަގަ. ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ދިވެހިންގެން: 18; ރެސެންޓް: 9; ހޯމަސް: 8; ބާރ: 3. މިއަދު އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި އަށް އެހެން 409 ގޮތުން ހިމެނޭ.