Cartogiraffe.com

ފުވައްމުލައް

ދިވެހި ބަސް: ފުވައްމުލައް ގެ ނަގަ. ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ދިވެހިންގެން: 7; ދިވެހި: 3; ކެފެ: 3; ފައިލްތަން: 2. މިއަދު ފުވައްމުލައް އަށް އެހެން 195 ގޮތުން ހިމެނޭ.