Cartogiraffe.com

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި

ދިވެހި ބަސް: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ގެ ނަގަ. ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ދިވެހި: 3; ކުރންކަހަރު: 2; ޕޮލިޒޭ: 2; ފަލްސަތް: 2. މިއަދު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި އަށް އެހެން 796 ގޮތުން ހިމެނޭ.