ห้วยแล้ง

ห้วยแล้ง in จังหวัดกาฬสินธุ์.

ห้วยแล้ง

waterway
stream