คลองควนปริง

คลองควนปริง in จังหวัดตรัง.

คลองควนปริง

waterway
canal