จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี
อำเภอบางกรวย 91
อำเภอเมืองนนทบุรี
ตำบลบางเขน 61
ตำบลบางกร่าง 52
ตำบลบางกระสอ 57
ตำบลบางไผ่ 45
ตำบลบางรักน้อย 18
ตำบลบางศรีเมือง 164
ตำบลไทรม้า 25
ตำบลสวนใหญ่ 29
ตำบลตลาดขวัญ 50
ตำบลท่าทราย 47
อำเภอปากเกร็ด
ตำบลเกาะเกร็ด 1
ตำบลบางพลับ 15
ตำบลบางตะไนย์ 5
ตำบลคลองข่อย 14
ตำบลคลองพระอุดม 7
ตำบลอ้อมเกร็ด 7
ตำบลท่าอิฐ 2
ตำบลบ้านใหม่ 227
ตำบลบางพูด 23
ตำบลบางตลาด 118
ตำบลปากเกร็ด 79
ตำบลคลองเกลือ 48
อำเภอบางบัวทอง
ตำบลละหาร 6
ตำบลลำโพ 5
อำเภอบางใหญ่ 42
อำเภอไทรน้อย 12