บ.ยุโป

บ.ยุโป is a street in จังหวัดยะลา.

บ.ยุโป

type of road
District road