โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง in จังหวัดยะลา.

โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

landuse
industrial
operator
EGAT