คลองโพ

คลองโพ in จังหวัดอุทัยธานี.

คลองโพ

waterway
canal