ນຳ້ອູລາ

ນຳ້ອູລາ in ເມືອງໄຊບົວທອງ.

ນຳ້ອູລາ

waterway
river