ສະຫວັນນະເຂດ

ສະຫວັນນະເຂດ

ສະຫວັນນະເຂດ
ເມືອງອາດສະພັງທອງ 7
ເມືອງອາດສະພອນ 18
ເມືອງຈຳພອນ 10
ເມືອງຊົນນະບູລ 129
ເມືອງນອງ 5
ເມືອງອຸທຸມພອນ 5
ເມືອງພະລານໄຊ 8
ເມືອງພີນ 34
ເມືອງສອງຄອນ 30
ເມືອງທ່າປາງທອງ 21
ເມືອງວີລະບຸລີ 70
ເມືອງໄຊບູລີ 13
ເມືອງໄຊພູທອງ 7
ເມືອງເຊໂປນ 45
ເມືອງຊົນນະບູລີ 8