ສະຫວັນນະເຂດ

ສະຫວັນນະເຂດ

ສະຫວັນນະເຂດ
ເມືອງອາດສະພັງທອງ 7
ເມືອງອາດສະພອນ 15
ເມືອງຈຳພອນ 9
ເມືອງຊົນນະບູລ 118
ເມືອງນອງ 2
ເມືອງອຸທຸມພອນ 4
ເມືອງພະລານໄຊ 8
ເມືອງພີນ 19
ເມືອງສອງຄອນ 3
ເມືອງທ່າປາງທອງ 8
ເມືອງວີລະບຸລີ 63
ເມືອງໄຊບູລີ 7
ເມືອງໄຊພູທອງ 6
ເມືອງເຊໂປນ 44
ເມືອງຊົນນະບູລີ 2