ສະຫວັນນະເຂດ

ສະຫວັນນະເຂດ
ເມືອງອາດສະພັງທອງ 6
ເມືອງອາດສະພອນ 15
ເມືອງຈຳພອນ 8
ເມືອງຊົນນະບູລ 124
ເມືອງນອງ 1
ເມືອງອຸທຸມພອນ 4
ເມືອງພະລານໄຊ 8
ເມືອງພີນ 18
ເມືອງສອງຄອນ 2
ເມືອງທ່າປາງທອງ 8
ເມືອງວີລະບຸລີ 63
ເມືອງໄຊບູລີ 5
ເມືອງໄຊພູທອງ 5
ເມືອງເຊໂປນ 40
ເມືອງຊົນນະບູລີ 2