ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍລິຄຳໄຊ
ເມືອງບໍລິຄັນ 17
ເມືອງຄຳເກີດ 33
ເມືອງປາກກະດິງ 21
ເມືອງປາກຊັນ 15
ເມືອງທ່າພະບາດ 14
ເມືອງວຽງທອງ 25
ໄຊຈຳພອນ 15