ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍລິຄຳໄຊ
ເມືອງບໍລິຄັນ 18
ເມືອງຄຳເກີດ 36
ເມືອງປາກກະດິງ 29
ເມືອງປາກຊັນ 16
ເມືອງທ່າພະບາດ 19
ເມືອງວຽງທອງ 27
ໄຊຈຳພອນ 15