ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍລິຄຳໄຊ
ເມືອງບໍລິຄັນ 19
ເມືອງຄຳເກີດ 37
ເມືອງປາກກະດິງ 30
ເມືອງປາກຊັນ 16
ເມືອງທ່າພະບາດ 19
ເມືອງວຽງທອງ 27
ໄຊຈຳພອນ 15