ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍລິຄຳໄຊ
ເມືອງບໍລິຄັນ 12
ເມືອງຄຳເກີດ 32
ເມືອງປາກກະດິງ 20
ເມືອງປາກຊັນ 15
ເມືອງທ່າພະບາດ 13
ເມືອງວຽງທອງ 26
ໄຊຈຳພອນ 15